Algemene Voorwaarden Boerenversbox

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vermeld op de website www.boerenversbox.nl

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant via de website doorloopt, om een Product te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Boerenversbox met wie Boerenversbox een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.

1.5 Partijen: Boerenversbox en Klant gezamenlijk.

1.6 Boerenversbox: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van Boerenversbox, te vinden onder de URL http://www.boerenversbox.nl

1.8 Product: zaken, welke Boerenversbox op haar Website of huis aan huis aanbiedt, welke Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Producten (al dan niet in abonnementsvorm) met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. De Overeenkomst kan elektronisch worden gesloten. De Boerenversbox bevestigt de totstandkoming van de Overeenkomst elektronisch aan de Klant.

3.2 In het geval dat de Overeenkomst een abonnement op de levering van Producten betreft, dan is dit abonnement binnen 5 werkdagen opzegbaar door zowel de Klant alsmede de boerenversbox. Bij opzegging van het abonnement zal een verrekening plaatsvinden van de geleverde kratten. In geval van terugbetaling is artikel 3.4 van de overeenkoms van toepassing.

3.3 Boerenversbox garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Boerenversbox hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.4 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Boerenversbox er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Boerenversbox mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

3.5 Boerenversbox is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Overeenkomst te verbinden. Boerenversbox behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

3.6 Boerenversbox bepaalt zelf in welke postcodes ze haar producten levert. Het kan voorkomen dat een Klant wordt afgewezen doordat de boerenversbox niet in een bepaald postcode gebied levert.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief verzend- en afleverkosten, mits anders weergegeven.

4.2 Boerenversbox is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.

4.3. Boerenversbox is gerechtigd de abonnementtarieven te wijzigen, onder meer (maar niet beperkt tot) op basis van het Consumenten Prijs Index cijfer (CPI) vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Elke voorgenomen abonnementstariefverhoging zal uiterlijk één kalendermaand voor het inwerkingtreden daarvan op de Website worden gepubliceerd en is van toepassing op alle lopende Overeenkomsten.

4.4 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op onderstaande wijzen worden voldaan:
a. door middel van overschrijving via de bank per factuur, indien het een proefbox of kadobox betreft.
b. door middel van automatische incasso bij abonnementen, mits Boerenversbox hiervoor akkoord geeft en de klant een ondertekend machtigingsformulier retour heeft gestuurd en door Boerenversbox ontvangen is. Deze incasso zal maandelijks vooraf plaats vinden.

Artikel 5 Levering en Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingsmails zijn indicatief.

5.2 Boerenversbox zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voorzover Boerenversbox niet binnen 60 (zestig) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Boerenversbox heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 is dan van overeenkomstige toepassing.

5.4 Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, deze kan afwijken van het thuisadres en dient te worden aangegeven of bij het aangaan van de Overeenkomst of door middel van een mail of sms voor levering.

5.5 Indien op het beoogde moment van levering door de bezorger noch de Klant noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Klant of bovenbedoelde aangewezen persoon de Boerenversbox niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Boerenversbox vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de kwaliteit van de items in de Boerenversbox. In zulke gevallen zal de bezorger, indien mogelijk, de Boerenversbox bij de buren of overburen afgeven en een briefje in de brievenbus van de Klant achterlaten. Mocht ook bij de buren niemand thuis zijn, of mocht het afgeven van de bestelling bij buren om andere reden niet mogelijk zijn, zal de Boerenversbox geretourneerd worden. Wij zijn echter wel genoodzaakt om de Boerenversbox bij de Klant in rekening te brengen. U heeft geen recht op teruggaaf van gelden, tenzij de Klant uiterlijk de maandagmiddag voor 12.00 uur voor de levering deze wijziging heeft doorgegeven per e-mail op info@boerenversbox.nl

Artikel 6 Reclameren

6.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Boerenversbox. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde/bevroren producten betreffen, worden de spullen niet door de Klant teruggestuurd naar de Boerenversbox. Reclamatie is alleen mogelijk indien:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Boerenversbox binnen twee dagen per email heeft laten blijken.
b. Klant hierbij minimaal naam, hoofdafleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
c. Klant geen van de items van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.

6.2 Indien na onderzoek van de Boerenversbox blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal Boerenversbox met Klant in overleg treden.

6.3 Indien na onderzoek van de Boerenversbox blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product (Boerenversbox), mits nog leverbaar. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op het uitzoeken van een vervangend Product (Boerenversbox) ter waarde van een Product welke niet bleek te voldoen. Het verkozen Product zal bij de eerst volgende keer worden meegeleverd.

6.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

6.5 Indien u de de Boerenversbox niet heeft ontvangen op de donderdagavond of vrijdagavond en het ook niet bij de buren is achtergelaten dient u dit voor de eerstvolgende zaterdag voor 12.00 uur per mail aan ons door te geve via info@Boerenversbox.nl. Boerenversbox kan dan in overleg met u treden over een mogelijke oplossing. Indien dit na deze tijd aan ons wordt doorgegeven zijn wij niet meer verantwoordelijk voor het aandragen van een oplossing. Bewaar de verstuurde mail goed, hier kan Boerenversbox in sommige gevallen naar vragen.

Artikel 7 Overmacht

7.1 In geval van overmacht is de Boerenversbox niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Boerenversbox is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, storingen bij de vervoersmiddelen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens

8.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. de Klant te informeren over de leveringen;
c. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Boerenversbox.

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaande lid onder c bedoeld, wordt aan de Klant middels deze algemene voorwaarden toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure van de Boerenversbox, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Boerenversbox deze uitingen sturen.

8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Boerenversbox aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Boerenversbox, welk contact schriftelijk en per email op info@Boerenversbox.nl kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan onderaan deze Algemene Voorwaarden vermeld. Boerenversbox zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Boerenversbox is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Boerenversbox inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Boerenversbox
Klokkeweit 15
1685 PP Zwaagdijk-West
info@boerenversbox.nl